PD.-46. กริ่งไร้สายรัศมีไกล สารพัดประโยชน์

              เป็นสัญญาณกดเรียกไร้สายระยะไกล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่นประตูรั้วบ้านที่ห่างไกลจากตัวบ้าน, โรงงานฯ  หรือเป็นกริ่งเรียกฉุกเฉินในบ้าน สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เรียกผู้ดูแล ฯลฯ

 

       คุณสมบัติ

- รัศมีกดเรียกใช้งาน 50 ถึง 450 เมตร ( โดยประมาณ )

- เสียงกริ่งดนตรี ความดังประมาณ 0.5 วัตต์

- ตัวสวิตซ์กดเรียกใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอร์รี่ภายใน สามารถใช้งานเคลื่อนที่ได้สะดวก

- ตัวกริ่งเสียบกับไฟบ้าน ใช้งานได้ทันที

- ในชุดประกอบด้วย สวิตซ์กดเรียก จำนวน 1 ตัว, ตัวกริ่ง 1 ตัว และ เอกสารแนะนำการใช้งาน

- ไม่รบกวนเมื่อมีการใช้งานกริ่งฯ หลายชุดในพื้นที่ไกล้เคียงกัน


 

 

 หมายเหตุ  ท่านสามารถเพิ่มตัวออด หรือตัวสวิตซ์กดเรียกได้ตามต้องการ