PD-51.สัญญาณไฟฉุกเฉินหน้าห้องฯ


สัญญาณไฟฉุกเฉินหน้าห้อง สำหรับใช้งานร่วมกับ ออดฉุกเฉินฯไร้สาย สำหรับแจ้งเตือนเหตุ ประจำหน้าห้องฯ

ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม