PD-51.สัญญาณไฟฉุกเฉินหน้าห้องฯ

สัญญาณไฟฉุกเฉินหน้าห้อง ใช้งานร่วมกับ ออดฉุกเฉินฯไร้สาย สำหรับแจ้งเตือนเหตุ ประจำหน้าห้องฯ

ติดต่อ โทร. 081-998-2346